POCKER SAHIB MEMORIAL ORPHANAGE COLLEGE TIRURANGADI

Achievements

JRF Holders 2019-20

Mr. Afsal Niyas

Ms. Binsha Zaman MT

NET Holders 2019-20

Shibila K K

Raija KP

Naseema TP

Fayiza Amana KC

Afeefa K

Thrushna Chandran

Rasheeda KC

Jusaina Marjana KK

Ms Fatima P

Shabna MP

Shabna MP

Hiba

Arathi KP

Shabeeba VT

Shabna MP

Hamna Odakkal

Amina Murshida KP